Font Size

Menu Style

Cpanel
Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

www.thaitemple.cz

WAT THAI PRAGUE

วัดไทยปราก (ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกิติวงศ์)

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เวบไซต์ของวัดไทยปราก


พระธรรมทูตประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมกิตติวงศ์ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ประธานอุปถัมภ์

พระราชวชิรดิลก ที่ปรึกษาศูนย์

พระมหาพยอม สุทัสสะโน ประธานผู้ก่อตั้ง และผู้ดูแลศูนย์

พระมหาสันติ ธมฺมทสฺสี

พระมหาทิวา อินฺทปญฺฺโญ

พระมหาประจบ สทฺธาธิโก

พระมหานอม เตชวโร

พระมหาวิชัยชาญ ณฎฐฺชโย

พระปัญญา กิตฺติญาโณ

พระมหาสราวุธ วุฑฺฒิสาโร

 

You are here: Home